Integritetspolicy och kakor

CATENA MEDIAS POLICY OM INTEGRITETSSKYDD OCH KAKOR (COOKIES)

På Catena Media ("Catena Media", "vi", "oss") behandlar vi personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbplatser  ("du"). Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och uppfylla dataskyddslagstiftningen.

Catena Media arbetar med performance marketing och lead generation på internet, med huvudkontor på Malta och dotterbolag i ett antal andra länder.

Hur den här policyn fungerar

Syftet med den här policyn är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan avse dig ("personuppgifter"). Den ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Den här policyn har inte till syfte att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss, eller några rättigheter som du kan ha enligt dataskyddslagstiftning.

Klicka på ett ämne i listan nedan för att läsa mer om enskilda ämnen i större detalj genom att följa de olika länkarna. Vi har märkt paragraferna i policyn för att göra det enkelt för dig att navigera till den information som är relevantast för dig.

Innehåll

 1. Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
 3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dina personuppgifter?
 4. Vem delar vi dina personuppgifter med?
 5. Internationella överföringar
 6. Direktmarknadsföring
 7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
 8. Vilka är dina rättigheter?
 9. Policy för kakor – bilaga A

1. Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?

Catena Operations Ltd. med säte på adressen Quantum Place, Triq ix-Xatt, Ta´Xbiex, Gzira, Malta GZR 1052, bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter (din personuppgiftsansvariga). Med personuppgiftsansvarig avses det företag som fastställer metoden för och syftet med att behandla personuppgifter.

Du bör vara medveten om att trots att vi bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som är åtkomliga för andra företag. Vid åtkomsten till dina personuppgifter ska alla företag uppfylla de standarder som föreskrivs i den här policyn.

Catena Media är en bolagskoncern med dotterbolag i flera länder, till exempel Malta, Sverige, Australien, Japan och USA.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelseuppgifter
 • E-postadress
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Platsuppgifter
 • Webbplatsanvändning
 • Kön
 • Ålder
 • Yrke
 • Personliga preferenser och åsikter

3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dina personuppgifter?

Catena Media kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att

 • skicka ut e-post med reklam för våra produkter och tjänster. Se även paragraf 6 nedan om direktmarknadsföring.
 • analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att bedriva vår verksamhet och våra webbplatser efter användarpreferenser, för att erbjuda en bättre tjänst och användarupplevelse.
 • förbättra och rikta annonser som du tar emot från oss.
 • registrera dig på ett chattforum eller en community, om vi gör en sådan tillgänglig, där du kan lämna kommentarer.
 • uppfylla eller utöva några av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter i de syften som föreskrivs i denna paragraf 3, och när vi är säkra på att

 • du har gett oss tillstånd att använda uppgifterna på det sättet eller
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja ”berättigade intressen” som vi har som företag (till exempel för att förbättra våra produkter eller utföra analyser över våra dataset), på ett sätt som är proportionerligt och respekterar ditt privatliv.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi arbetar med många tredjeparter som bidrar till att administrera vår verksamhet och utföra tjänster. De här tredjeparterna kan ibland behöva åtkomst till dina personuppgifter.

 • salesforce.com EMEA Limited, ett aktiebolag med högkvarter i England. Salesforce.com EMEA Limited agerar som dotterbolag till salesforce.com, Inc., som innehar certifikat från Privacy Shield vilket du kan se här och som behandlar personliga data å våra vägnar.
 • Vår leverantör av postapplikationer Aweber Systems, Inc., med säte i USA, som är så kallad privacy shield-certifierad som du kan läsa i här och behandlar personuppgifter å våra vägnar.
 • Vår leverantör av plugin-program och värd på WordPress.com Automattic, Inc, med säte i USA, som är så kallad privacy shield-certifierad som du kan läsa i här och behandlar personuppgifter å våra vägnar.
 • Våra leverantörer av analystjänster (till exempel Google, Hotjar och VWO), som behandlar personuppgifter för sina egna syften som personuppgiftsansvariga. Läs vår policy för kakor i bilagan nedan för att se hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Tjänsteleverantörer eller personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter på våra instruktioner, till exempel molntjänster.
 • Våra dotterbolag i Catena Media group, som finns i eller utanför EU/EES. Överföringar av personuppgifter kommer att ske i enlighet med Catena Medias avtal för dataöverföringar inom koncernen.
 • Om vi har en skyldighet att avslöja uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller skydda våra intressen eller vår säkerhet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar någon verksamhet eller några tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, inklusive prospektiva säljare eller köpare.

5. Internationella överföringar

Med internationella överföringar avses att personuppgifter förs över till ett land som ligger utanför Europeiska unionen.

Såsom föreskrivs i paragraf 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredjeparter som kan finnas utanför Europeiska unionen.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk begäran eller myndighetsbegäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet utanför Europeiska unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att internationella överföringar av information administreras på ett sätt som skyddar dina rättigheter och intressen. Varje begäran om information som vi tar emot från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noga innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan. Kontakta oss (se paragraf 8) om du önskar mer information.

6. Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om produkter och tjänster som vi och våra partner erbjuder när det gäller till exempel onlinecasino, bettingtjänster och finanstjänster. Den kan ha formen av e-post eller riktade annonser på internet.

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte att baseras på våra berättigade intressen (se paragraf 3 ovan). När det krävs enligt lag kommer den att baseras på ditt samtycke.

Du har alltid rätt att när som helst säga nej till vidare direktmarknadsföring. Du kan använda länken för att tacka nej som finns i all direktmarknadsföring eller kontakta oss (se paragraf 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföringen till en skälig och proportionerlig nivå, och att skicka kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information som vi har om dig.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är skäligen nödvändigt för de syften som anges i paragraf 3 i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en viss tidsperiod för att uppfylla till exempel juridiska, skatterelaterade krav eller bokföringskrav.

Vi kan ha en policy om bevarande av uppgifter för de personuppgifter som finns i vår besittning. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att säkerställa att de antingen raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras.

8. Vilka är dina rättigheter?

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter finns i den tabell som anges längre ner.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriftligt till Catena Media på den adress som anges i paragraf 1 ovan.

Notera följande om du vill utöva dina rättigheter:

RättighetVad det här betyder
ÅtkomstDu kan be oss att

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia av dessa uppgifter
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi lämnar ut dem till, om vi för ut dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har, hur du kan framställa ett klagomål, var vi fick dina uppgifter ifrån och om vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller automatisk profilering, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig i denna policy.
KorrigeringDu kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter.

Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

RaderingDu kan be oss att radera dina personuppgifter, men bara om

 • de inte längre behövs för de syften som de samlades in för eller
 • du har tagit tillbaka ditt samtycke (när behandlingen baserades på samtycke) eller
 • du har en framgångsrik rätt till invändning (se "Invändning" nedan) eller
 • de har behandlats på ett olagligt sätt eller
 • det behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig

 • för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller
 • för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Det finns vissa andra omständigheter då vi inte är skyldiga att uppfylla din begäran om radering, men dessa två är de mest sannolika omständigheter då vi skulle neka till denna begäran.

BegränsningDu kan be oss att begränsa (det vill säga behålla men inte använda) dina personuppgifter, men bara om

 • deras riktighet är omstridd (se Korrigering), så att vi kan verifiera deras riktighet eller
 • behandlingen är olaglig, men du vill inte att de raderas eller
 • de inte längre behövs i de syften som de samlades in för, men vi ändå behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifieringen av huvudsakliga skäl pågår.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om

 • vi har ditt samtycke eller
 • det behövs för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • det behövs för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
PortabilitetDu kan be oss att lämna dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vedertaget, maskinläsbart format, eller så kan du be oss att få dem ”porterade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, dock i varje fall endast om

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig och
 • behandlingen utförs med automatiska metoder.
InvändningDu kan invända till behandling av dina personuppgifter som har våra "berättigade intressen" som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade intressen.

Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande berättigade intressen som är viktigare än dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringarDu kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter förs ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan redigera avtal om dataöverföringar eller relaterade dokument (det vill säga fördunkla viss information i dessa dokument) av kommersiellt känsliga skäl.

TillsynsmyndighetDu har rätt att framställa ett klagomål till den behöriga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

9. Policy för kakor – bilaga A

Vi använder kakor

För att erbjuda dig fullständiga funktioner när du besöker vår webbplats, känna igen dina preferenser och göra användningen av vår webbplats mer bekväm och enkel använder vi så kallade kakor.

Vad är kakor?

En kaka, pixel eller liknande teknik är en liten fil eller information som sparas på din dator eller enhet när du besöker webbplatsen. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg dina åtgärder och preferenser (till exempel inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningspreferenser) över en tidsperiod, så att du inte behöver ange dem varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan.

Dina alternativ

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning och lagring av kakor på din dator eller enhet.

Du kan generellt se vår webbplats utan kakor, men vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar som de ska eller så kan navigeringen bli långsammare.

Om du inte vill att kakor lagras på din dator eller enhet kan du avaktivera det relevanta alternativet i systeminställningarna i din webbläsare. Du kan också när som helst radera sparade kakor i systeminställningarna i din webbläsare.

Mer information om hur du avaktiverar eller raderar kakor finns här: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/. Kom dock ihåg att om du inte accepterar kakor kan det begränsa våra erbjudandens funktioner.

Kategorier av kakor

Vi använder kakor för olika syften och med olika funktioner.

En del kakor är

 • nödvändiga i tekniska termer (teknisk nödvändighet)
 • lagrade och använda under en viss tidsperiod (lagringens varaktighet)
 • placerade och lagrade av oss eller en tredjepart (leverantör av kakor).

Teknisk nödvändighet

Kakor som är tekniskt

 • nödvändiga: Vi använder vissa kakor eftersom de är strikt nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera på rätt sätt. Dessa kakor placeras automatiskt på din dator eller enhet när du går in på webbplatsen eller en viss funktion, om du inte har ställt in din webbläsare på att avvisa kakor.
 • inte nödvändiga: Kakor som inte är strikt nödvändiga placeras på din dator eller enhet för att förbättra användbarheten och prestandan för vår webbplats eller spara vissa inställningar som du har gjort. Vi använder också kakor som inte är strikt nödvändiga i teknisk mening för att få information om hur frekvent användningen av vissa områden på vår webbplats är, så att vi kan anpassa oss efter dina behov och krav på mer riktad grund.

Lagringens varaktighet

Tillfälliga kakor: Vissa kakor behövs bara under din webbplatssession, så kallade tillfälliga kakor. De kommer att raderas eller bli ogiltiga så snart du lämnar webbplatsen eller din aktuella session upphör. Tillfälliga kakor används exempelvis för att behålla viss information under din session.

Permanenta kakor: En del kakor lagras under längre tid. Det gör exempelvis att vi kan känna igen dig när du går in på vår webbplats igen vid en senare tidpunkt och använda sparade inställningar. Till följd av det kan du komma in på webbsidor snabbare med större enkelhet, och du behöver till exempel inte göra vissa inställningar igen, till exempel välja språk. Permanenta kakor raderas automatiskt efter en i förväg definierad tidsperiod.

Flödeskakor: Dessa kakor används för kommunikation mellan våra interna servrar inom vår företagskoncern. De placeras i din dator eller enhet när du börjar navigera på webbplatsen och raderas efter att du har navigerat färdigt på webbplatsen. Flödeskakor får ett unikt identifikationsnummer, men gör inte att vi kan dra slutsatser om den faktiska kunden eller användaren.

Leverantörer av kakor

Leverantörskakor: Dessa är kakor som placeras av oss eller operatören av vår webbplats, som beställs av oss.

Tredjepartskakor: Tredjepartskakor lagras och används av andra organisationer eller webbplatser, till exempel webbanalysverktyg. Externa leverantörer kan också använda kakor för att visa annonser eller integrera innehåll från sociala nätverk, till exempel sociala plugin-program. Mer information om webbanalysverktyg och mätning av räckvidd finns nedan i denna policy för kakor.

Användning av kakor för webbanalys och mätning av räckvidd

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder kakor för att identifiera frekvensen hos användningen av vissa områden av vår webbplats och identifiera preferenser. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av kakan (inklusive din trunkerade IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för oss och utföra ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Google kan också överföra denna information till tredjeparter om det krävs enligt lag eller i den mån tredjeparter behandlar dessa uppgifter å Googles vägnar.

Du kan avaktivera Google Analytics med hjälp av ett webbläsartillägg om du inte vill att webbplatsanalysen ska ske. Du kan ladda ner tillägget här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Detta tillägg lagrar information om hur du avstår på din enhet, vilket matchar din avaktivering av Google Analytics. Notera att denna typ av avstående endast leder till avaktivering av Google Analytics för den enhet och webbläsare som avståendet aktiverades från. Du kan dessutom behöva återaktivera det om du raderar kakor från din enhet.

Våra vanligaste kakor är:

Kakans namnLeverantör av kakanSyfte
Google AnalyticsGoogleDenna kaka placeras av Google. Den gör att vår webbplats kan få information om våra användares användning av vår webbplats, till exempel tidpunkten för besöket, besökta sidor, om användaren har besökt dem tidigare och de webbplatser som besöktes före vår.
Facebook PixelFacebookDenna kaka placeras av Facebook. Den gör att vår webbplats kan mäta, optimera och bygga upp en publik för annonskampanjer på Facebook.
One SignalOne SignalDenna kaka placeras av One Signal. Den gör att vår webbplats kan komma ihåg att du har prenumererat på push-notiser. Den hjälper oss också att leverera personliga notiser.
VWOVWODenna kaka placeras av VWO. VWO placerar kakor i slutanvändarens och kundens webbläsare för att identifiera användaren. Kakor innehåller inte några av dina personuppgifter. De kan också samla in och lagra information lokalt på din enhet, med hjälp av mekanismer som webbläsarlagring.
HotjarHotjarDenna kaka placeras av Hotjar. Den samlar in icke-personlig information, med det övergripande målet att ge dig en bättre webbplatsupplevelse, diagnostisera tekniska problem och analysera trender.
UnbounceCatena MediaUnbounce är ett verktyg som hjälper oss att bygga bättre landningssidor. Unbounce-kakor kommer att användas för att samla in icke-personliga uppgifter som används för att förbättra landningssidorna och ge en bättre upplevelse.
AdWordsAdWordsAdWords används för att aktivera Google PPC-kampanjer (pay per click).
Double ClickDouble ClickDouble Click används för annonsörer och för att annonsera på flera annonsservrar.

Version 2.01 18 maj 2018